Algemene voorwaarden

Laatste update: Mei 2019

A. Inschrijven

 1. Door inschrijving op een cursus ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen vervuld zijn.
 3. Inschrijven kan alleen door het inschrijfformulier volledig in te vullen en op te sturen (via de website of per post).
 4. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging van plaatsing.
 5. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijg je daarvan bericht.
 6. Het rooster van instrumentale muzieklessen wordt door de betreffende docent met inschrijvende leerlingen afgesproken bij aanvang van het cursusjaar. Daarbij overziet een docent of en met wie een leerling samen les kan hebben.
 7. Een inschrijving op een cursus is niet overdraagbaar zonder overleg met directeur of afdelingshoofd.
 8. Voor danscursussen geldt een doorlopende inschrijving. Dit betekent dat jouw inschrijving automatisch wordt verlengd, tenzij voor einde van het lopende cursusseizoen schriftelijk wordt opgezegd voor het volgende cursusseizoen. Opzeggingen worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.Voor muziek-, theater- en beeldende cursussen krijg je aan het eind van het seizoen bericht over opnieuw inschrijven. Bestaande cursisten krijgen hierbij voorrang.
 9. Proeflessen: zolang er plek is op een cursus, kan er vrijblijvend een proefles worden gevolgd. Bij inschrijving op de betreffende cursus wordt de proefles als eerste les gezien.

B. Wijzigingen

 1. Tijdens het cursusseizoen overstappen naar een andere cursus kan één keer zonder administratieve kosten, onder bijbetaling van eventuele meerkosten aan cursusgeld. Deze wijziging dien je schriftelijk te melden aan het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl), dit kan niet via de docent. Restitutie van het cursusgeld van de cursus waarvan je bent overgestapt, is niet mogelijk.
 2. Overstappen van of naar een andere instrumentale les of vocale les is mogelijk in overleg.

C. Tussentijdse beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van de inschrijving dien je schriftelijk te melden aan het bureau van het KunstenHuis via info@kunstenhuis.nl, dit kan niet via de docent. Hiervoor geldt dat de datum van binnenkomst per mail als leidend gebruikt wordt. Er geldt dan 1 maand opzegtermijn vanaf de 1e dag van de volgende kalendermaand vanaf datum binnenkomst mail. Aanvragen voor restitutie worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.
 2. Bij tussentijdse beëindiging is geen restitutie mogelijk. Alleen in de volgende gevallen kan gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld plaatsvinden:
  a) bij annuleren tot 1 november 2019 brengen wij je de gevolgde lessen in rekening verhoogd met € 25,-administratiekosten;
  b) voor annuleren van korte cursussen van 12 lessen of minder worden de gevolgde lessen in rekening gebracht verhoogd met € 25,- administratiekosten;
  c) voor leerlingen tot en met 5 jaar kan gezien de jonge leeftijd van de deelnemers tussentijds opgezegd worden met betaling van de gevolgde lessen;
  d) bij beëindiging wegens dwingende medische redenen kan een verzoek tot restitutie ingediend worden. Hiervoor kan naar een doktersverklaring gevraagd worden;
  e) verhuizing naar een andere gemeente waardoor de cursuslocatie niet meer te bereizen valt binnen 30 autominuten.

D. Uitval van lessen

 1. Bij uitval van lessen door ziekte van de docent wordt zoveel mogelijk getracht de docent te vervangen of de les op een later tijdstip in te laten halen.
 2. Als je door ziekte of om andere reden niet kunt deelnemen aan een les verzoeken wij je om je voor aanvang van de les af te melden.
 3. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of op het inhalen van de les op een ander moment.
 4. Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van het KunstenHuis liggen, worden niet ingehaald.

E. Betaling van het cursusgeld

 1. Betaling vindt plaats via een door jou verleende machtiging tot incasso: ineens of in maandelijkse termijnen.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de website machtig je KunstenHuis De Bilt-Zeist om het lesgeld van jouw rekening af te schrijven. De factuur wordt uiterlijk de 10e van de maand per mail toegezonden.
 3. Termijnbetaling per maand vindt altijd plaats per automatische incasso. De incasso vindt plaats rond de 22e van de maand.
 4. Is de betaling na de betalingstermijn niet ontvangen dan volgt een eerste herinnering. Is de betaling na de termijn in de eerste herinnering niet ontvangen dan volgt een twee herinnering en tenslotte een derde die tevens een formele ingebrekestelling inhoudt. Indien dan nog steeds niet betaald wordt, dragen wij de vordering over aan een incassobureau, waarbij kosten en rente voor rekening komen van de betalingsplichtige.
 5. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd worden.
 6. Indien je vragen hebt over of opmerkingen op een door ons toegezonden factuur, dient je altijd schriftelijk te reageren met meezending van een kopie van de betreffende factuur, bij voorkeur via mail financien@kunstenhuis.nl.
 7. Gepubliceerde prijzen zijn consumentenprijzen, inclusief BTW (voor zover van toepassing).

F. Kortingen

 1. Voor alle jaarcursussen kan een korting van 5% verleend worden mits voldaan aan de volgende voorwaarden:
  – Minimale afname van 2 jaarcursussen per gezin/beheerder.
  – Inschrijving dient plaats te vinden voor 1 oktober 2019.
  – Korting geldt vanaf € 500,00.
 2. Leden van muziekverenigingen en koren in de gemeente Zeist en De Bilt komen in aanmerking voor 15% korting over het lesgeld van individuele instrumentale en vocale lessen.
 3. Voor theater- en danscursussen geldt: bij het volgen van een 2e, 3e of 4e cursus in dezelfde discipline (ofwel theater ofwel dans) geldt een korting van 30% op het lesgeld.
 4. De U-pas (indien gekregen van de gemeente De Bilt) geeft recht op €100,- korting voor volwassenen en tussen €225,- tot €325,- voor kinderen t/m 17 jaar, afhankelijk van de leeftijd en woonplaats van uw kind. Let op: je dient hiervoor een kopie van de meest recente pas mee te sturen met jouw inschrijving. Indien de kopie niet toegevoegd is bij inschrijving, kan de korting niet verleend worden en zullen wij je het gehele lesgeld in rekening brengen. Er worden geen kortingen verleend op aanvullende kosten als materiaal of modelgeld.
 5. Gezinnen met een minimum inkomen kunnen cursussen volgen tegen een gereduceerd tarief via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gemeente Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug) of via Leergeld (gemeente De Bilt).
 6. Bij later instromen op een cursus wordt het aantal nog te volgen lessen in rekening gebracht.
 7. Dubbele kortingen worden niet verleend, de meest gunstige korting wordt toegepast.

G. Overige

 1. De directie van de stichting behoudt zich het recht voor om:
  – geprogrammeerde cursussen te annuleren bij onvoldoende deelnemers;
  – andere dan de vermelde docenten in te zetten;
  – het cursusgeld tussentijds voor nieuwe inschrijvingen aan te passen;
  – bij dwingende redenen de aanvangstijden te wijzigen.
 2. In het cursusrooster staat het verschuldigde bedrag vermeld. Bij de beeldende cursussen voor kinderen en de basis teken/schildercursus zijn de prijzen inclusief een bijdrage voor standaardmateriaal. Verder zijn de genoemde prijzen exclusief materiaal, bakkosten (boetseren, enz.), les- en studieboeken en modelkosten. De modelbijdrage (met M gemarkeerd) wordt aan het begin van de cursus in de les afgerekend. De bakkosten worden per ovengebruik afgerekend. Materialen, gereedschappen, kleding en/of schoeisel worden in overleg met de docent aangeschaft.
 3. Plaatsing instrumentale muzieklessen: Aangemelde leerlingen krijgen bericht van de docent om een lestijd af te spreken. Voor zover het lesrooster het toelaat worden ook gedurende het seizoen leerlingen (bij)geplaatst. Toegang tot de lessen is pas mogelijk als een volledige inschrijving is ontvangen.
 4. WA verzekering: Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in de gebouwen van de stichting buiten het leslokaal is het bestuur niet aansprakelijk. Voor ongelukken tijdens de lestijd en samenhangende met het in opdracht van de docent beoefenen van de lesstof is de stichting met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden verzekerd.
 5. Uitsluiting van deelname bij wangedrag: Bij blijk van ongeoorloofd gedrag of misbruik van materiaalkaarten kan een deelnemer/cursist toegang tot een cursus/les worden ontzegd zonder restitutie van het lesgeld.
 6. Klachten: Met vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen kun je je in eerste instantie wenden tot de betreffende docent of afdelingshoofd. Voor klachten van elke aard kun je terecht bij de directeur. In dat geval verzoeken wij de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via Postbus 327, 3700AH Zeist of info@kunstenhuis.nl.

H. Privacy

Op 25 mei 2018 is er met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het een
en ander veranderd op het gebied van communicatie en opslag van persoonlijke informatie. Om te voldoen
aan deze nieuwe wetgeving hebben wij ons privacy statement gepubliceerd. Deze kan worden geraadpleegd
via onze website.